Actes de Plens


El Ple està integrat pel batle i els regidors de l'Ajuntament, el funcionament i les atribucions del qual es regeixen pel que disposa el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).

El règim de sessions ordinàries de l'Ajuntament és el següent:

- La periodicitat de les sessions ordinàries del Ple es realitzaran cada dos mesos (gener, març, maig, juliol, setembre i novembre), i es duran a terme el tercer dijous de cada mes.

- L'hora de les sessions ordinàries del Ple serà el següent: gener, març i novembre, a les 20.00 hores; maig, juliol i setembre, a les 21.00 hores.

- La primera sessió es durà a terme el tercer dijous del mes de juliol de 2015, si no és festiu. Si és festiu, es durà a terme el dia hàbil immediat següent.


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es