22. Taxa per entrada de vehicles per voravies i reserves de la via pública per a aparcaments, càrrega i descàrrega de qualsevol classe

Son Servera

Se produjo un error al procesar su petición.

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es