MA10. Ús privatiu dels horts urbans

Descripció

Sol·licitud per a l'assignació a persones físiques de l'ús privatiu dels horts urbans en el terme municipal de Son Servera, carrer Llorer número 6 (Cala Millor).

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques

Documentació a aportar

  • Instància de la sol·licitud.
  • Fotocòpia del DNI o, en el cas de no ser espanyol o espanyola, del document acreditatiu de personalitat (NIE, passaport o targeta de residència).
  • Declaració jurada de tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per exercir les funcions derivades de l'hort urbà.
  • Informe dels Serveis Socials en el cas d'optar a parcel·les reservades expressament, si aplica.

L'enumeració de la documentació assenyalada no eximeix a la persona sol·licitant d'aportar qualsevol altre tipus de documentació o informació addicional necessària per a la sol·licitud de l'ús privatiu dels horts urbans.

Qui ho pot sol·licitar?

Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Normativa

Versió vigent del Reglament regulador del règim d'ús dels horts ecològics urbans del municipi de Son Servera

Qui tramita la sol·licitud?

Residenciado 1

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Organisme resolutor

Concejalia de Medio Ambiente

Efectes presumptes

Desestimatori

Fi de la via administrativa

Sense classificar

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es