MA07. Adhesió al programa d'inspecció tècnica de residus (ITR)

Descripció

Informació general i instància corresponent a la sol·licitud d'adhesió al programa d'inspecció tècnica de residus (ITR).

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i persones jurídiques

Documentació a aportar

  • Instància de la sol·licitud.
  • Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
  • En el cas de persones jurídiques, fotocòpia del CIF.
  • Còpia del rebut de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) del darrer exercici.
  • Còpia del rebut de taxa de recollida de residus del darrer exercici.

En el cas de renovació d'adhesió:

  • Còpia del rebut de taxa de recollida de residus del darrer exercici.

La enumeración de la documentación señalada no exime al / la solicitante de aportar cualquier otro tipo de documentación o información adicional necesaria para tramitar la solicitud.

Termini de tramitació

El plazo de tramitación es de 3 mesos

Qui tramita la sol·licitud?

Residenciado 1

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Organisme resolutor

Residenciado 1

Efectes presumptes

Desestimatori

Fi de la via administrativa

La resolució posa fin a la via administrativa

Recursos

Reposició administratiu i contenciós - administratiu

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es