VP04. Ocupació de la via pública per mudances

Descripció

Informació general i instància corresponent a la sol·licitud per a l'ocupació de la via pública per mudances.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i persones jurídiques

Documentació a aportar

  • Instància de la sol·licitud
  • Comprovant del pagament de la taxa corresponent.

L'enumeració de la documentació assenyalada no eximeix la persona sol·licitant d'aportar qualsevol altre tipus de documentació o informació addicional necessària per tramitar la llicència d'ocupació de la via pública.

Termini de tramitació

El plazo de tramitación es de 4 dies

Preu i forma de pagament

Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, barreres, bastides, i d'altres instal·lacions anàlogues.

Normativa

  • Versió vigent de l'Ordenança fiscal nº 17, taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, barreres, bastides, i d'altres instal·lacions anàlogues.

Qui tramita la sol·licitud?

Residenciado 1

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Organisme resolutor

Residenciado 1

Efectes presumptes

Desestimatori

Fi de la via administrativa

La resolució posa fin a la via administrativa

Recursos

Reposició potestatiu i contenciós administratiu

Observacions

La sol·licitud cal fer-la amb un mínim de 3 dies hàbils d'antelació, i si fos necessari tallar el carrer, amb un mínim de 4 dies hàbils.

El pagament de la taxa associada a l'ocupació de la via pública no implicarà en cap cas que l'ajuntament hagi atorgat el permís sol·licitad, ja que l'atorgament es notificarà expressament a l'interessat quan així correspongui i una vegada resolt l'expedient.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es