Pressupost 2016


Natalia Troya Isern, batlessa presidenta de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), fa saber que contra l'acord adoptat pel Ple de la Corporació, d'aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2016, així com de la plantilla de personal, que compren tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral i eventual, en la sessió ordinària de dia 19 de novembre de 2015, i publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 174, de 26 de novembre de 2015, no s'ha presentat cap tipus d'al·legació i/o reclamació en el termini que s'esgotava el 16 de desembre de 2015, acordant-se l'aprovació definitiva del mateix.


 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies