Pressupost 2015


José Barrientos Ruiz, batle president en funcions de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), fa saber que contra l'acord adoptat pel Ple de la Corporació, d'aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2015, així com de la plantilla de personal, , en la sessió ordinària de dia que compren tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral i eventual 20 de novembre de 2014, i publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 162, de 27 de novembre de 2014, no s'ha presentat cap tipus d'al·legació i/o reclamació en el termini que s'esgotava el 17 de desembre de 2014, acordant-se l'aprovació definitiva del mateix.


 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es