I Concurs de Gloses per la Igualtat

I Concurs de Gloses per la Igualtat


L'Ajuntament de Son Servera, en el marc de les accions del Pla Estratègic d'Igualtat, convoca el I Concurs de Gloses per la Igualtat amb la intenció de promoure la igualtat de gènere des de la creació literària i la cultura popular.

L'objectiu és premiar les millors gloses d'acord amb les bases següents:

 1.  Els treballs han de ser originals, redactats en llengua catalana, inèdits i no haver estat premiats en cap altre concurs.
 2.  Els treballs han de complir amb els requisits següents:
  • No reproduir rols de gènere estereotipats.
  • No usar llenguatge sexista, homòfob ni racista.
  • No caure en la hipersexualització.
  • No vulnerar la dignitat de les dones.
 3. Es poden presentar un màxim de 5 gloses per persona participant.
 4. Cada glosa ha de tenir una extensió mínima de vuit versos i ha de respectar les normes d'elaboració d'una glosa: extensió dels versos i la rima.
 5. El lliurament dels treballs es pot fer presencialment o per correu electrònic:
  • Presencialment: l'autor o l'autora ha d'entregar tants de sobres com obres presenti (màxim 5 obres). A l'exterior dels sobres ha de constar un pseudònim i el títol de l'obra. Cada sobre ha de contenir la informació següent:
   • a) La GLOSA, que a la part superior ha de portar el títol de l'obra (pot ser el primer vers de la glosa) i el pseudònim de l'autor o de l'autora.
   • b) La PLICA corresponent, que consisteix en un sobre tancat sobre el qual ha de figurar el pseudònim, el títol de la glosa i el premi al qual s'opta. Dins aquest sobre tancat hi ha d'haver les dades personals: nom real, domicili, codi postal, correu electrònic i telèfon. El nom de l'autor o de l'autora no ha d'aparèixer ni en les còpies de les obres ni en l'exterior dels sobres.
  • Per correu electrònic: l'autor o l'autora ha d'entregar tants documents PDF com obres presenti (màxim 5 documents PDF). Com a nom de cada document PDF ha d'aparèixer el pseudònim i el títol de la glosa. Cada document PDF ha de contenir la informació següent:
   • a) La GLOSA, que a la part superior ha de portar el títol de l'obra (pot ser el primer vers de la glosa) i el pseudònim de l'autor o de l'autora.
   • b) La PLICA corresponent, que consisteix en una pàgina diferent de la glosa dins el PDF. Ha de contenir el títol de la glosa i especificar el premi al qual s'opta. Dins la mateixa pàgina s'han de fer constar les dades personals: nom real, domicili, codi postal, correu electrònic i telèfon. El nom de l'autor o de l'autora no ha d'aparèixer ni en les còpies de les obres ni en els noms dels PDF.
 6. Les obres es poden presentar fins a les 13.00 hores del dia 28 de febrer de 2021, a l'OAC de l'Ajuntament de Son Servera (plaça de Sant Joan, núm. 1, Son Servera), o al correu electrònic igualtat@sonservera.es . S'han d'entregar mecanografiades en folis A4, a doble espai i per una sola cara.
 7. Les gloses han de tractar algun dels temes següents:
  • Denúncia de violències masclistes.
  • Denúncia de situacions de discriminació.
  • Promoció de la igualtat de gènere.
  • Visibilització i promoció del paper de les dones en la societat en general.
  • Visibilització i promoció del col·lectiu LGTBI en la societat en general.
 8. S'estableixen els premis següents:
  • Categoria general: tota la ciutadania
   • 1r premi general: diploma, camiseta i 175 euros.
   • 2n premi general: diploma, camiseta i 125 euros.
    (Hi pot haver un accèssit que correspondria a la mateixa quantia)
  • Categoria local: Terme municipal de Son Servera
   • Escolars: fins als 17 anys
    • 1r premi juvenil: diploma, camiseta i 175 euros.
    • 2n premi juvenil: diploma, camiseta i 125 euros.
   • Adults majors de 18 anys
    • 1r premi juvenil: diploma, camiseta i 175 euros.
    • 2n premi juvenil: diploma, camiseta i 125 euros.
 9. A la PLICA s'ha d'especificar a quin premi s'opta: general o escolar (els premis no són acumulables).
 10. El premi suposa la publicació de les gloses guanyadores, així com aquelles altres que tenguin mèrit suficient per ser publicades. L'Ajuntament de Son Servera editarà aquest recull com a fons municipal de publicacions.
 11. El jurat està constituït per les persones següents:
  • 1 persona representant del professorat.
  • 1 persona representant de l'Associació de Glosadors de Mallorca.
  • 1 persona representant del Departament d'Igualtat de l'Ajuntament de Son Servera.
 12. El jurat pot declarar deserts els premis si així ho decideix.
 13. L'Ajuntament de Son Servera i el Consell de Mallorca es reserven el dret de publicar les obres guanyadores, així com aquelles obres presentades que es considerin de meritació suficient.
 14. S'entén que les persones participants cedeixen els drets d'autoria que puguin correspondre per aquesta primera edició de l'obra.
 15. El lliurament de premis es durà a terme durant el mes de març, emmarcat en les activitats del «Mes de la Dona 2021». Les persones premiades llegiran públicament les seves obres.
 16. La participació en el concurs implica el coneixement i l'acceptació d'aquestes bases.

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies