Relació de convenis 2020


  • Exp.3282-2019 Consell de Mallorca - Ajuntament de Son Servera

Cooperació tècnica per a la redacció del projecte tècnic de Remodelació de la plaça del Mercat entre els carrers Cos i Sant Antoni.

Text complet del conveni

  • Exp.03-2020 Consell de Mallorca - Auntament de Son Servera

Regular les obligacions, el desenvolupament de les actuacions i la justificació de les despeses derivades de la subvenció concedida pel Consell de Mallorca per actuacions d'inversió de competència municipal (obres, vehicles i immobles) en el marc de la convocatòria de subvencions 2019 i per, si s'escau, sufragar honoraris de redacció de projectes i de direcció d'obres.

Vigència: finalitzarà en acabar les actuacions subvencionables y una vegada justificades les actuacions en els termes d'aquest conveni i realitzats, si s'escau, els reintegraments de la subvenció per part del ajuntament.

Text complet del conveni


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies