02. Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Son Servera

Presentació

El Reglament de normalització lingüística de l'Ajuntament de Son Servera, aprovat pel Ple el dia 22 de desembre de 1995, es dictà per dotar aquest Ajuntament d'unes bases inicials que regissin les seves actuacions dins l'àmbit de la normalització de l'ús de la llengua pròpia d'aquest municipi, amb l'objecte de desenvolupar la Llei 3/1986 de normalització lingüística a les Illes Balears en l'àmbit de competència d'aquest Ajuntament, d'acord amb el que estableixen l'article 3 de la Constitució i l'article 3 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.

D'ençà però, els sobtats canvis demogràfics que ha sofert el municipi els darrers anys i, en conseqüència, els canvis sociolingüístics i per extensió l'increment de l'activitat administrativa i dels àmbits d'actuació de l'Ajuntament, implicaven la necessitat de revisar aquest Reglament, per tal d'assentar les bases amb què va néixer aquella primera proposta de recuperació de l'ús de la nostra llengua.

[...]

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies