03. Reglament municipal de voluntariat de l'Ajuntament de Son Servera

Exposició de motius

En el marc general, l'article 9.2 de la Constitució espanyola diu que correspon als poders públics facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida social.

D'una banda, la Carta social europea proposa, en l'article 12, estimular la participació dels individus en l'acció i el manteniment dels serveis socials, i la Llei 6/1996, del voluntariat (BOE núm.15, de 17 de gener de 1996), fixa com a objectiu promoure i facilitar la participació solidària dels ciutadans en actuacions de voluntariat, en el si d'organitzacions sense ànim de lucre públiques o privades.

D'altra banda, dins el nostre marc autonòmic, la Llei d'acció social, d'11 de febrer de 1987, estableix en l'article 16.10 quines són les competències dels ajuntaments: «fomentar la participació dels ciutadans en la prevenció i resolució dels problemes locals en matèria de serveis socials i d'assistència social, especialment l'associacionisme i les iniciatives privades no lucratives que col·laborin a la solució de la problemàtica social, potenciant, en tot cas, la formació, la difusió i el suport al voluntariat social».

L'article 9 de la mateixa llei autonòmica preveu que els serveis socials generals tenguin al seu càrrec les accions d'atenció primària; entre aquests serveis es preveuen els de cooperació social la finalitat dels quals és impulsar l'associacionisme, en relació amb la problemàtica dels serveis socials i l'assistència social, i impulsar especialment el voluntariat social que permeti la millor atenció i la màxima integració de tots els afectats per situacions de marginació social.

També la Llei de voluntariat de la comunitat autònoma de les Illes Balears, Llei 3/1998, de 18 de maig (BOIB núm.70, de 28 d'abril de 1998), estableix el marc normatiu que regula i garanteix l'acció voluntària.

 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies