25. Ordenança municipal reguladora de les activitats artístiques al carrer

Publicació BOIB 8 de 16 de gener de 2016

Article 1. Marc legal
Aquesta ordenança es dicta en virtut de la competència municipal regulada als articles 74 i següents del Reglament de béns ja que es tracta d'un ús privatiu, en relació amb l'article 44 de la Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears.

Fecha inicio : 17 de enero de 2016

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies