01. Ordenança general de subvencions

Article 1. Objecte

Constitueix l'objecte d'aquestes normes la regulació del procediment aplicable per atorgar subvencions municipals, en el marc del règim jurídic definit en la Llei General de Subvencions aprovada per la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

S'entén per subvenció, als efectes d'aquest Reglament, qualsevol disposició dinerària realitzada per l'Ajuntament a favor de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, així com entitats i col·lectius i que compleixi els requisits següents:

a) Que l'entrega es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris.
b) Que l'entrega estigui subjecta al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja realitzats o per desenvolupar, o la concurrència d'una situació, havent el beneficiari de complir les obligacions materials i formals que s'haguessin establert.
c) Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tingui com a objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública.

 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies