29. Ordenança de consum de l'Ajuntament de Son Servera

Publicació BOIB 70 de 18 de maig de 2013

Exposició de motius

L'administració municipal aspira a exercir competències plenes i completes en matèria de defensa dels consumidors i usuaris, seguint el mandat de la Carta Europea d'autonomia local de 1985 i de l'article 51 de la Constitució Espanyola. Per això, per avançar en aquesta línia, i en l'àmbit competencial de l'article 25.2.g) de la Llei de Bases de Règim Local, i l'article 29.2.v) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, que estableix la competència dels ens locals en la defensa d'usuari i consumidors, així com de la legislació sectorial de l'estat i de la Comunitat Autònoma, es proposa dissenyar un marc normatiu que permeti a l'Ajuntament de Son Servera garantir la màxima protecció dels drets dels consumidors i dels usuaris, complint, d'aquesta manera, el seu objectiu essencial de defensa dels interessos generals dels ciutadans i les ciutadanes del seu terme municipal, raó de ser de la seva existència.

[...]

Fecha inicio : 18 de mayo de 2013

 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies