30. Ordenança reguladora d'ocupació de la via pública

Aprovació inicial en sessió de ple ordinària de dia 17 de març de 2016.

Publicació BOIB 59 de 10 de maig de 2016.

Article 1. Objecte
Amb caràcter general, constitueix l'objecte de la present ordenança al regulació del règim jurídic al qual queda sotmès l'aprofitament dels terrenys de domini públic municipal mitjançant la instal·lació de terrassa, per a l'ocupació de la via pública per mercaderies de venda al públic, així com la ocupació de tals terrenys per a l'execució d'obres, construccions i instal·lacions.

Data de creació: 05 de mayo de 2016
Data de publicació: 10 de mayo de 2016

Fecha inicio : 11 de mayo de 2016

 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies