35. Reglament de control intern de l'Ajuntament de Son Servera

Aprovació en sessió de ple ordinària de dia 20 de setembre de 2018.

Publicació BOIB 167 de 29 de setembre 2020.

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

Constitueix l'objecte d'aquesta norma la regulació de les funcions de control intern respecte la gestió economicofinancera i els actes amb contingut econòmic de l'Entitat Local, i els seus Organismes Autònoms Locals, Entitats Públiques Empresarials Locals, Societats Mercantils i fundacions dependents, consorcis adscrits, fons mancats de personalitat jurídica i entitats amb o sense personalitat jurídica amb dotació majoritària diferents de les anteriors, sobre la base dels preceptes sobre control i fiscalització continguts en el capítol IV corresponent al títol V del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.

Fecha inicio : 30 de septiembre de 2020

 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies