RE01. Reparacions patrimonials

Descripció

Informació general i instància corresponent a la sol·licitud de reclamació de reparacions patrimonials.

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent: persones físiques i jurídiques

Documentació a aportar

  • Instància de la sol·licitud
  • Legitimació del sol·licitant
  • Fotografia / ies del sinistre
  • Factura acreditativa de quantificació econòmica

L'enumeració de la documentació assenyalada no eximeix la persona sol·licitant d'aportar qualsevol altre tipus de documentació o informació addicional necessària per tramitar la reclamació de reparacions patrimonials.

Termini de tramitació

El plazo de tramitación es de 6 mesos

Normativa

  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
  • Llei 6/2000, de 31 de maig, de modificació de la Llei 5/1993, de 15 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears.
  • Reial decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el Reglament de procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial.

Qui tramita la sol·licitud?

Residenciado 1

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius.

Organisme resolutor

Residenciado 1

Efectes presumptes

Desestimatori

Fi de la via administrativa

Sense classificar

Recursos

Reposició potestatiu i contenciós administratiu

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies